rezi.hu

Rizlingország várja Önt!

A nevelés keretei, szabályai

A nevelés szervezeti keretei és formái

A folyamatos napirend megteremtésével lehet legjobban alkalmazkodni a gyermekek egyéni adottságaihoz, fejlődési tempójához, hiszen tudjuk, hogy az egyes gyermekek aktuális fejlettsége életkortól függően is nagyon eltérő egymástól. Érvényesíteni kell a gyermekek fejlődésének azt az alapvető feltételét, hogy minél többet és minél elmélyültebben, nyugodtabban játszhassanak.

A folyamatos napirend alkalmas arra, hogy a gyermekek ne utasításra és ne egyszerre mozogjanak, a feladatokat, a szabályokat, a szokásokat önként, teljesítőképességüknek megfelelően és örömmel vállalják. Testileg, lelkileg jól érezzék magukat, örömben, nyugalomban, szeretetteljes légkörben éljenek.
A folyamatos napirend segíti és biztosítja a nyugodt, kiegyensúlyozott légkört:

– Szabad játéktevékenységgel
– Egyéni beszélgetésekkel, a gyermekek tapasztalatainak meghallgatásával,
– Tapasztalási, megfigyelési lehetőségek biztosításával
– Hogy minden gyermek sajátjának érezze a csoportot, fontos az egyéni és csoportos megbízatások rendszerének a kiépítése, a közösségi érzések kialakítása, fejlesztése


A folyamatos napirend megvalósítása nyilvánvalóvá teszi a vegyes csoportok kialakítását:

– A vegyes életkorú csoportokban minden gyermeknek lehetősége van olyan tevékenységhez kapcsolódni, amely az adott területen megfelel fejlettségének, tehát továbbfejlődése, fejlesztése erről a szintről indulhat.
– A fejletlenebb gyermekek sok mindent megtanulhatnak fejlettebb társaiktól, módjuk van arra, hogy utánozzák őket, kényszer nélkül, tetszés szerinti ideig kapcsolódhatnak egymás tevékenységeihez.
– Az adott területen fejlettebbek, miközben példát mutatnak a kisebbeknek, megtanulnak gondoskodni másokról és segíteni társaiknak. Ezáltal fejlődik az alkalmazkodóképességük és növekszik a felelősségtudatuk. Az érettebbek önként vállalkozhatnak tapasztalataik átadására, segíthetik társaikat megismerő képességeik fejlődésében.
– Azokba a szociális relációkba, amelyekbe a gyermekek nap mint nap és több éven keresztül kerülnek, megváltozik a csoporton belüli helyzetük és pozíciójuk. Ezáltal sokkal jobban fejlődnek és ennek megfelelően alakulnak a szociális kapcsolataik is.
– A vegyes korosztályú csoportokat általában úgy kell kialakítani, hogy azok minél heterogénebbek legyenek. Egy-egy csoportba a 3 évestől a 7 évesig mindenféle életkorú és fejlettségű gyermek megtalálható legyen. Közben ügyelni kell arra is, hogy kérés esetén lehetőleg a testvérek és a rokonok ill. barátok egy csoportba kerülhessenek. Lehetőséget kell adni a szülőknek a csoport és az óvónő megválasztásában is.
– Vegyes csoportban könnyen megvalósítható az egyéni bánásmód és a differenciálás is.

A nevelési folyamatban a más játékfajták mellett kiemelkedő helyet szánunk a szerepjátéknak, mint a személyiségfejlesztés legfontosabb eszközének. Ezen keresztül szerzi meg a gyermek a legtöbb tapasztalatot, ismerkedik a környező világgal, a valóság tárgyaival, azok tulajdonságaival, az emberi kapcsolatokkal, és magatartással, valóság jelenségeivel, eseményeivel. A szerepjáték kiindulópontja mindig valamilyen élmény, például a játékidő elején hallgatott mese, ami a gyerekek gondolataiban megmarad, s ezért tartalmában gazdagítja, színesíti a szerepjátékot.

Óvodánkban a munkára nevelés egyik legfontosabb vonása, hogy nincs naposi rendszer, a gyermekek egyénileg, vagy kisebb csoportokban teljesítenek megbízatásokat, amelyeket önként vállalnak, vagy kapnak, fejlettségüknek és képességeiknek megfelelően. Egymást így állandóan segítve, tanítva alakul ki a szabályok vállalása, a környezet iránti igényesség, az óvoda szabály- és szokásrendszerének megfelelő kulturált magatartás.

A szervezett és irányított tanulás módszereiben megvalósul a komplexitásra való törekvés, a témakoncentráció és az egyéni sajátosságokhoz és fejlettséghez igazodó differenciálás. Az ősi kultúra hagyományrendszere beépül és nagy hangsúlyt kap a nevelési folyamatban. A művészeti nevelés az anyanyelvi neveléssel együtt fontos szerepet kap a nevelés minden területén.

Az óvoda napirendje:

6.30-12.0 Folyamatos érkezés az óvodába
Délelőtti játékidőben: reggeli mesélés, szerepjáték, egyéni játéklehetőség, tevékenységformák gyakorlása
Folyamatos reggelizés
Mindennapi testmozgás
Levegőzés, udvari játéklehetőség, megfigyelések
Séta, ismeret, ill. tapasztalatszerzés céljából
12.00-13.0 Ebédeltetés, gondozási feladatok
13.00-14.0 pihenés
14.30-18.0 folyamatos felkelés
Folyamatos uzsonnázás
Csoportszobai ill. udvari játéklehetőségek


Minden gyermeket szeretettel várunk!