2020-07-08

rezi.hu

Rizlingország várja Önt!

Óvodapedagógus álláshirdetés

Rezi Óvoda

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Zala megye, 8373. Rezi, Iskola utca 2.

óvodapedagógus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Zala megye, 8373 Rezi, Iskola utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása törvényi előírások, munkaköri leírás szerint. A 3-7 éves gyermekek nevelése a Helyi Pedagógiai Programban megfogalmazottak alapján. Differenciált bánásmód alkalmazása, sajátos nevelési igényű gyermekek fejlődésének elősegítése, együttműködés a családokkal. Önálló, felelősségteljes munkavégzés, az óvoda szokás-és szabályrendszerének megfelelően, a szervezeti keretek és dokumentumok figyelembe vételével. Elhivatottság a folyamatos szakmai fejlődésért
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• B kategóriás jogosítvány,
• Büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség
Elvárt kompetenciák:
• Kiváló szintű szakmai felkészültség,
• Kiváló szintű differenciált bánásmód alkalmazása, inkluzív pedagógiai szemlélet,
• Kiváló szintű együttműködő készség, kommunikációs készség, pontosság,
• Kiváló szintű kreativitás, lelkiismeretesség, empátia, tolerancia,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes szakmai önéletrajz
• Felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum másolata
• Kézzel írott motivációs levél
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás arról, hogy megkérte
• Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 16.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Rezi Óvoda címére történő megküldésével (8373 Rezi, Iskola utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 60/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
• Elektronikus úton Trezsenyik Zsuzsánna óvodavezető részére a reziovoda@gmail.com E-mail címen keresztül
• Személyesen: Trezsenyik Zsuzsánna, Zala megye, 8373 Rezi, Iskola utca 2. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati feltételeknek való megfelelés esetén döntés, a döntésről való tájékoztatás. A pályázat elbírálásáról az óvodavezető dönt. Elutasító döntést az óvodavezető nem indokolja, továbbá fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Rezi Község honlapja – www.rezi.hu – 2018. június 15.
• Rezi Község Önkormányzata hirdetőtáblája – 2018. június 15.