rezi.hu

Rizlingország várja Önt!

Pályázat tanyagondnok munkakör betöltésére

Rezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
(8373 Rezi, Kossuth u. 35.)
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet tanyagondnok munkakör betöltésére

A munkakör betölthető 2017. május 1. hatállyal, 3 hónap próbaidő után határozatlan időre szóló kinevezéssel.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Zala megye 8373 Rezi, Kossuth u. 35.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A külterületi vagy egyéb belterületi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányok enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, valamint egyes alapellátásokhoz hozzájutás biztosítása, továbbá, egyéni közösségi szintű szükségletek kielégítésének segítése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– 8 általános iskolai végzettség,
– B kategóriás jogosítvány,
– magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
– tanyagondnoki képesítés megléte, vagy a képesítés megszerzésének 2 éven belüli vállalása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– Helyismeret.
Előnyt jelentő kompetenciák:
– Jó kommunikációs készség, szakma iránti elkötelezettség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okmányok hitelesített másolata.
– 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig azt kérelmezte.
– Részletes szakmai önéletrajz.
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó vállalja a tanyagondnoki munkakör betöltéséhez szükséges tanfolyam elvégzését (amennyiben nem rendelkezik tanyagondnoki képesítéssel) a képesítés megszerzését.
– Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek a teljes pályázati anyagba betekinthessenek.
– Nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról.
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázata elbírálását nyílt vagy zárt ülés keretében kéri.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. május 1. napjától tölthető be.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Cserép Gábor polgármester nyújt a 06-30/9934-627 telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (8373 Rezi, Kossuth u. 35.)
Kérjük a borítékon feltüntetni: „Pályázat tanyagondnoki munkakör betöltésére”
– Személyesen: Cserép Gábor polgármester, Zala megye 8373 Rezi, Kossuth u. 35.
– A pályázat kiírással kapcsolatosan további információt Cserép Gábor polgármester nyújt, a 06-30/993-4627 telefonszámon.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 20.
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 31.
A pályázat kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Karmacsi Közös Önkormányzati Hivatal Rezi Kirendeltsége hirdetőtábláin –
2017. február 10.
– Rezi Község Önkormányzata honlapja: www.rezi.hu 2017. február 10.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa és ismételten gondoskodjon annak kiírásáról.