Óvodapedagógus pályázat

Icinke-picinke Óvoda és Bölcsőde Rezi

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2024.04.30-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8373. Rezi, Iskola utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az érvényes jogszabályoknak, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának és az intézmény pedagógiai programjának megfelelő oktató, fejlesztő, nevelőmunka végzése a munkaköri leírásban foglaltak szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, óvodapedagógus,

Elvárt kompetenciák:

• Kiváló szintű szakmai felkészültség,

• Kiváló szintű differenciált bánásmód alkalmazása, inkluzív szemlélet,

• Kiváló szintű együttműködési készség, kommunikációs készség, pontosság,

• Kiváló szintű kreativitás, lelkiismeretesség, empátia, tolerancia,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• végzettséget igazoló okmány

• 30 napnál nem régebbi fényképes szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Trezsenyik Zsuzsánna nyújt, a 0683531006 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Icinke-picinke Óvoda és Bölcsőde Rezi címére történő megküldésével (8373 Rezi, Iskola utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 28/2022 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

• Elektronikus úton Trezsenyik Zsuzsánna részére a reziovoda@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról az óvodavezető dönt. A pályázat feltételeinek való megfelelés esetén a döntésről tájékoztatás nyújtása.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Rezi Község Önkormányzata hirdető táblája – 2022. április 5.

• Rezi község honlapja – 2022. április 5.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.rezi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. április 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.