rezi.hu

Rizlingország várja Önt!

Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

Icinke-picinke Óvoda és Bölcsőde Rezi

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Icinke-picinke Óvoda és Bölcsőde Rezi
óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2024.04.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8373 Rezi, Iskola utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az érvényes jogszabályoknak, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának és az intézmény pedagógiai programjának megfelelő oktató, fejlesztő, nevelőmunka végzése a munkaköri leírásban foglaltak szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, óvodapedagógus,

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű munkavégzés,

•         Kiváló szintű Gyermekszeretet, tolerancia, megbízhatóság, kommunkikácoós készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Végzettséget igazoló okmány

•         30 napnál nem régebbi fényképes szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Trezsenyik Zsuzsánna nyújt, a 06-83-531-006 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Icinke-picinke Óvoda és Bölcsőde Rezi címére történő megküldésével (8373 Rezi, Iskola utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 113/2021 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

•         Elektronikus úton Trezsenyik Zsuzsánna részére a reziovoda@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról az óvodavezető dönt. A pályázati feltételeknek való megfelelés esetén a döntésről tájékoztatás nyújtása.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Rezi Község Önkormányzata hirdetőtáblája – 2021. december 3.

•         Rezi község honlapja – 2021. december 3.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.rezi.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. december 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.